Despre bugetarea participativă

Bugetarea participativă este instrumentul cel mai accesibil prin care să se creeze și să fie consolidat un Parteneriat între administrația publică locală și cetățenii comunei Florești. Susținem implicarea locuitorilor în mod activ în viața comunității locale prin propuneri și proiecte care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții.

Cetăţenii sunt încurajaţi să se implice în procesul de luare a deciziilor privind priorităţile de investiţii de interes local. Bugetarea participativă trebuie să devină un instrument important în activităţile administraţiei publice locale, de dezvoltare socială și economică, și poate contribui la creșterea calității şi asigurarea transparenţei procesului decizional.

Prevederile legislative care guvernează derularea procedurii bugetării participative sunt:

  • Regulamentul privind Bugetarea Participativă aprobat prin HCL 143/28.10.2021
  • Codul Administrativ
  • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările si completările ulterioare
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, republicată cu modificările si completările ulterioare
  • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
  • Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare
  • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)