Regulament de bugetare participativă

CAPITOLUL 1

PRINCIPIUL DE BAZĂ

Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Comunei Florești într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunităţii din care fac parte.

CAPITOLUL 2

OBIECTIVE

Bugetarea participativă are următoarele obiective:

 • Creşterea nivelului de dialog şi de colaborare dintre cetăţeni şi administraţia publică.
 • Ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetăţenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Comuna Florești.
 • Creşterea gradului de asumare şi co-creare a procesului de dezvoltare rurala de către cetăţeni.
 • Consolidarea democraţiei prin participarea cetăţenilor la un exerciţiu de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate.
 • Creșterea transparenței activității administraţiei publice locale.

CAPITOLUL 3

DOMENIU DE COMPETENŢĂ

Bugetarea participativă se desfăşoară în limitele domeniilor de competenţă ale Comunei Florești.

CAPITOLUL 4

PARTICIPANȚI

Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care au domiciliul/reședința în comuna Florești şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani.

CAPITOLUL 5

CALENDARUL DE PARTICIPARE
 1. a) Bugetarea participativă organizată în Comuna Florești cuprinde următoarele etape:

Înregistrarea participanţilor

Înregistrarea se face pe platforma online www.bugetareparticipativa.floresticluj.ro. Înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota.

Depunerea propunerilor de proiecte

Fiecare cetățean care are domiciliul/reședința în comuna Florești poate formula o singură propunere de proiect prin intermediul platformei www.bugetareparticipativa.floresticluj.ro.

Analiza tehnică şi legală a proiectelor de către Comunitate

Propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale ce va fi realizată de către departamentele din cadrul Primăriei Comunei Florești. În urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor care sunt eligibile. Fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă. Toate proiectele declarate eligibile de către comisia de analiză tehnică și juridică urmează să fie supuse votului cetăţenilor.

Votul cetăţenilor

Votul are loc într-o singură etapă, iar acţiunile necesare pentru implementarea proiectelor care au obținut cel mai mare număr de voturi urmează să fie cuprinse în bugetul anului următor al Primăriei Comunei Florești.

Calendarul

Va fi stabilit prin dispoziție de către primarul comunei Florești.

Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma www.bugetareparticipativa.floresticluj.ro

CAPITOLUL 6

PROPUNERILE DE PROIECTE

Propunerile de proiecte pot fi înscrise pe platforma www.bugetareparticipativa.floresticluj.ro.

Persoanele care nu au acces la Internet vor putea înscrie propuneri de proiecte, în perioada de depunere, cu sprijinul Primăriei. În aceeaşi perioadă, in cadrul Primăriei Comunei Florești în fiecare zi lucrătoare din perioada de depunere, între orele 13.00-16.00, un funcționar al Primăriei vor ajuta cetățenii să depună proiecte și vor oferi informațiile necesare.

Nu vor fi luate în considerare propunerile care sunt trimise în mod diferit față de prevederile prezentului regulament sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect.

Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii: Pot fi finantate toate proiectele de interes public local din toate domeniile care intra în aria de competenta a Comunei Floresti.

Propunerile de proiecte depuse trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 1. Să corespundă unui obiectiv de interes general.
 2. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a Primăriei Comunei Florești şi care vizează un spaţiu public.
 3. Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Comunei Florești cum sunt finanţările destinate ONG-urilor, structurilor sportive etc.
 4. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale comunei aflate în derulare.
 5. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.
 6. Să nu aibă un caracter politic sau etnic.
 7. Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.
 8. Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.
 9. Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect.

Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spaţială a acestora ar putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

Fiecare participant poate depune o propunere.

În cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri, în urma analizei tehnice şi juridice urmează să fie făcute modificările necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerinţele enunţate.

În ceea ce privește fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 10 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 5 MB.

Fiecare propunere ar trebui să aibă un cost total de cel mult 500.000 de lei (inclusiv TVA).

Proiectele care ajung să fie supuse la vot nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor trimise de cetăţeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai precisă a costurilor din partea serviciilor comunei Floresti, pentru a putea fi supuse votului şi apoi implementate. Pentru a fi fezabile, propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice.

Propunerile depuse în cadrul bugetării participative devin proprietatea Comunei Florești, deponenții proiectelor nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.

În urma analizei tehnice, Primăria poate unifica mai multe proiecte cu același obiect și le poate supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.

În vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria își rezervă dreptul de a modera afișarea proiectelor pe platformă. Acestea vor fi afișate într-un interval de maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii.

Fișa de proiect trebuie să fie structurată și să cu prindă următoarele informații minimale:

Informații generale:

 • Titlul proiectului
 • Localizarea proiectului(zona din Florești, Sat Tăuți, sat Luna de Sus)
 • Durata proiectului
 • Beneficiarii proiectului
 • Inițiatorul proiectului(nume, data nașterii, domiciliul, CNP)
 • Date de contact ale inițiatorului

Descrierea proiectului

 • Scopul proiectului(Formularea problemei, Obiectivul general al proiectului, domeniul în care se înscrie, localizarea unde se dorește implementarea)
 • Grupul sau grupurile țintă vizate prin implementarea proiectului
 • Acțiunile necesare pentru implementarea proiectului
 • Justificarea proiectului
 • Rezultatele scontate prin implementarea proiectului
 • Bugetul estimativ al proiectului

CAPITOLUL 7

ANALIZA TEHNICĂ ŞI JURIDICĂ A PROPUNERILOR DE PROIECTE

 1. Analiza tehnică şi juridică a propunerilor este realizată de către Primăria Comunei Florești, ale cărei servicii verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament şi cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.
 2. Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajustări tehnice din partea Primăriei Comunei Florești, dacă este necesar.
 3. Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.
 4. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe site-ul bugetareparticipativa.floresticluj.ro
 5. Echipa tehnică de evaluare a proiectelor este formată din cel puțin un reprezentant ale următoarelor departamente din cadrul Primăriei Comunei Florești:
  • Compartiment achizitii
  • Compartiment Juridic
  • Biroul Urbanism
  • Direcția Economica
  • Coordonare - Primarul Comunei Florești.
 1. Toate propunerile și documentele care le-au fost atașate devin proprietatea Comunei Florești.

CAPITOLUL 8

VOTUL

Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetării participative www.bugetareparticipativa.floresticluj.ro. Pentru a putea vota este necesară înregistrarea pe platformă prin completarea formularului existent și confirmarea contului de către administratorul platformei, dacă sunt îndeplinite condițiile prezentului regulament. Votul are loc într-o singura etapa. O persoană poate vota o singură dată și doar autentificat în momentul votării. Votul nu poate fi modificat pe parcursul desfășurării procesului de votare.

CAPITOLUL 9

PROIECTE CARE VOR FI IMPLEMENTATE
 1. Vor fi implementate proiectele cu cel mai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare). Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu anul următor.
 2. Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi. Vor fi implementate primele 2 proiecte cu cel mai mare numar de voturi, numai în condițiile în care proiectele întrunesc numărul minim de 100 de voturi/proiect.?
 3. În caz de egalitate de voturi se va trece la un sistem de balotaj pentru a departaja câștigătorii.

CAPITOLUL 10

PRECIZĂRI JURIDICE
 1. Informațiile transmise prin înregistrare sau prin depunerea proiectelor vor fi prelucrate conform legislației specifice în vigoare de către autoritatea publică. În urma înregistrării se va aloca un cod unic de identificare a persoanei, iar la finalizarea procedurii de votare se va publica o listă cu numărul voturilor aferent fiecărui proiect, împreună cu codurile unice de identificare.
 2. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică pe platformă și-au exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma www.bugetareparticipativa.floresticluj.ro. să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.
 3. Platforma www.bugetareparticipativa.floresticluj.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.
 4. Platforma www.bugetareparticipativa.floresticluj.ro prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.
 5. Platforma www.bugetareparticipativa.floresticluj.ro nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor furnizate de către utilizatorii platformei.
 6. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.
 7. În cazul în care există suspiciuni privind identitatea persoanei care s-a înregistrat sau a depus proiecte pe platformă, autoritatea publică locală poate solicita persoanei în cauză să se prezinte în termenul indicat, care nu poate fi mai mic de 3 zile, la sediul autorității publice în vederea confirmării identității și/sau a votului. În cazul în care nu se confirmă identitatea persoanei și/sau a votului, autoritatea publică prin administratorul platformei va anula votul sau va retrage proiectul în cauză.
 8. Prin intermediul acestui proces, nevoile şi deciziile cetăţenilor vor fi reflectate în mod direct în obiectivele de investiţii şi reparaţii propuse spre deliberare autorităţilor publice. Conform legii, decizia legată de obiectivele din bugetul Comunei revine Consiliului Local.